De parochie en het culturele leven

Reeds vanaf het prille begin van de parochieraad opperden raadsleden dat er naast de drie grote doelstellingen van de pastoraal de parochie best ook oog mocht hebben voor een cultuurgedragen parochie. Ooit was er een bloeiende toneelgilde (zie hoger). Maar ook op andere cultuurvlakken laat de parochie zich niet onbetoond.

 

A) BIBLIOTHEEK DE POSTHOORN
 

Op 22 januari 1974 werd onder de benaming “De Posthoorn” en onder impuls van E.H. Karel Van Elslande, op de parochie een vrije bibliotheek gesticht.
De parochiegemeenschap, o.l.v. de pastoor E.P. Jan Scheerlinck was in feite in het inrichtende comité. De bestuursgroep van de bibliotheek stond o.l.v. voorzitter Jeroom Delombaerde. Hij werd in zijn functie gesteund door volgende leden: Armand Buseyne, Lena Cailliau, Rosa Desmet, Jules Devos, Anne Duthoy, Frans Gythiel, Ghislain Lacante, Gaby Lewyllie, Marie-Thérèse Lewyllie, Stefaan Neels, en André Verstraete.
De bibliothecaris was Roger Dumont.
Een nieuwe bibliotheek was in aanbouw, maar op de dag van de stichting nog niet klaar.
Er werd gestart in een voorlopig lokaal, een klaslokaal van de toenmalige Mariaschool in de Capucienenstraat. Roger heeft de functie van bibliothecaris gedurende 20 jaar – en dit onbezoldigd – op een voortreffelijke manier vervuld. In 1974 behaalde hij te Ninove het vereiste brevet van bibliothecaris.
Na één jaar werking waren er reeds 486 lezers ingeschreven. De parochie telde toen een goeie 3000 inwoners, dus bijna 1 op 5 inwoners vond de weg naar de bibliotheek.
De “Posthoorn” was ingeschakeld in de reizende bibliotheek en in de ruilbibliotheek Het Westland. Op die manier werden regelmatig boeken aangevuld of vervangen.
Maar voor de start van de bibliotheek mogelijk te maken moesten er ook boeken eigendom zijn van de bibliotheek zelf. Vermits er geen budget voorzien was werd toevlucht genomen tot een boekenslag. Zeer veel parochianen schonken een of meerdere boeken aan de bib. Na een grondige selectie bleven er een 1000-tal bruikbaar voor uitlening.
Op woensdag 29 januari 1975 werd dan het nieuwe gebouw van de Openbare Bibliotheek “De Posthoorn” ingehuldigd.
Op 27 februari 1976 werd de bib erkend door de staat, de provincie en stad Ieper. Vanaf deze datum kwam de bibliotheek dus in aanmerking voor subsidiëring.
Na bijna 20 jaar werking en vooruitgang kwam echter een einde aan het bestaan van de vrije bibliotheken. Door een decreet van de toenmalige minister van cultuur moesten alle bibliotheken overgenomen worden door de gemeenten, anders werd geen subsidie meer toegekend.
Op 1 januari 1990 was de overname van De Posthoorn door stad Ieper .
De vrije bibliotheek “De posthoorn” werd nu een uitleenpost van de stedelijke openbare bibliotheek Ieper. Met de bibliotheek moest volgens het decreet ook de bibliothecaris door de stad overgenomen worden.
Op 1 mei 1994 ging Roger Dumont met pensioen, tegelijkertijd met zijn opdracht als leraar aan het V.T.I. te Ieper.
Zijn opvolger, Querin Pinte, bibliotheekassistent in de stedelijke bibliotheek kwam de volgende jaren de uitleenpost bemannen.
Op 1 juni 2007 werd dan, na sluiting van de uitleenpost, een stripotheek geopend. Wat het succes daarvan wordt moet de toekomst uitwijzen.

 

B) ORGANUM YPRENSE
 

Onze stad Ieper heeft een groot en mooi patrimonium aan vele en van elkaar verschillende orgels. Ook in onze kerk staat nu een volwaardig orgel. Dit orgel werd ingespeeld in november 1991. Bovendien gaan we trots op een getalenteerde en kunstminnende organist, Ludo Geloen. Hij droomde ervan een vereniging in het leven te roepen om dit culturele erfgoed ten volle tot zijn recht te laten komen. Zo werd “Organum Yprense” VZW in 1997 geboren.

Het dynamische bestuur: Voorzitter is Ludo Geloen, penningmeester: Guido Dejonghe en secretaris: Martine Deroo. Haar doel is om de orgelcultuur te Ieper en omstreken te promoten, dit met een viertal jaarlijkse concerten en meerdere bespelingen. Organisten uit ons land, buitenland en ook vooral jonge organisten worden uitgenodigd. Concerten worden georganiseerd op het orgel van de kathedraal en de St.-Pieterskerk, bespelingen gaan door in de O.-L.-V.-Middelareskerk. De Provincie West-Vlaanderen steunt dit geheel en brengt alle evenementen jaarlijks uit in een prachtige brochure.

Op deze orgels werden reeds 2 CD’s ingespeeld en zijn in de betere CD-zaak te koop of bij de leden van het bestuur. Momenteel werkt men aan een derde CD voor 2008. Zodoende staat Ieper als orgelstad reeds landelijk en Europees sterk op de landkaart.