FOTOREPORTAGES

Terug naar startpagina

 

 FOTOREPORTAGE BIJ WORDT VERVOLGD

FOTOREPORTAGE KERKVERSIERING PAASTIJD

EERSTE COMMUNIE 5 MEI 2016

FOTOREPORGAGE KERSTTOCHT 17 DECEMBER 2010

FOTOREPORTAGE BROEDERLIJK DELEN KOFFIESTOP 2011

EUCHARISTIEVIERING MET ERNEST NDUMURARO ALS GAST (19 maart 2011)

Op maandag 15 maart waren we met enkele mensen van “Wordt Vervolgd” samen in Franciscushuyse. “Wordt vervolgd” is de groep van ouders die ter gelegenheid van de voorbije eerste communie of het vormsel van hun kind samen komen om zich te verdiepen, om op te volgen wat met eerste communie en vormsel ervaren werd als christelijke boodschap. Een boodschap van woorden en daden tot leven. Iemand van “Kerk en Leven” vroeg aan die zes mensen schrijf eens in stilte neer wat Pasen bij je oproept en wat Pasen voor je betekent. Hij vroeg hen ook met elkaar te delen wat werd neergeschreven en of ze een bezwaar zouden maken wanneer een neerslag van dit gesprek in “Kerk en Leven” van Ieper zou verschijnen. Er werd geen bezwaar gemaakt.

 

Kerk en Leven. Eerst bedankt voor jullie werk. We hebben nu naar elkaar geluisterd. De eerste vraag die gesteld was luidde: Wat roept het woord Pasen bij jullie op? Aan wat denken jullie als Pasen ter sprake komt? Wie kan of wil dit even samenvatten? 

Wordt vervolgd.  Ik ben blij verrast te horen dat iedereen van onze groep aan de verrijzenis van Jezus denkt. Dat is niet zo evident meer in onze tijd. Er was wel iemand uit onze groep die sprak over paaseieren rapen. Ze zei dat ze dit ziet als een bijbrengen van geloof, niet in woorden maar in een gebaar en vooral in het laten aanvoelen van haar eigen gelovige beleving. Eieren, zo zei ze, kan een teken van nieuw leven, nieuw begin zijn. Met Pasen verrijst Jezus, een nieuw begin, nieuw leven. Zo had ik het zelf nog niet bekeken.

Kerk en Leven. Wat me ook opvalt is het feit dat jullie ook veel gesproken hebben over strijd, eenzaamheid, kruis, gebed en verbondenheid met God. Wat heeft dat allemaal met Pasen te maken?

Wordt vervolgd. Geen Pasen zonder Goede Vrijdag. Pasen is het antwoord van God op het leven van Jezus. Het leven van Jezus werd geleefd vanuit liefde en trouw tot het uiterste. Zulk een leven mag niet blijvend aan het graf worden toevertrouwd. Over de dood heen krijgt dit leven een antwoord in de Verrijzenis. Zoals Jezus geleefd heeft met ziel en lichaam met heel zijn persoon komt Hij nu thuis bij God in alle heerlijkheid.

Kerk en leven. En wat doet dat lijden dan?

Wordt vervolgd. We hebben juist gezegd dat Jezus geleefd heeft uit liefde en trouw, heel zijn leven. Heel zijn leven in al zijn facetten. Jezus heeft het niet gemakkelijk gehad. Hij verkeerde dikwijls in een zeer diepe crisis. Hij kende veel tegenstand, tegenwerking, onbegrip en lijden. Hij heeft zijn kruis moedig, bewust en sterk gedragen. Iemand in de groep zei zelfs dat Hij zijn kruis gesleept heeft. Hij bleef trouw aan zijn boodschap: houden van God wiens Zoon Hij is en uit wiens kracht Hij handelt en trouw aan de mensen zonder onderscheid, ook de zondaars en de tollenaars. Dat heeft hem de dood gekost. Door de dood heen met zijn levensgrote en bevrijdende boodschap is en schenkt Hij nieuw leven.

Kerk en leven. Nu begrijp ik waarom jullie zoveel gesproken hebben over de veertigdagentijd, de biechtviering, de donkere dagen die voorbij zijn en de lente.

Wordt vervolgd. Ja, de voorbereiding op Pasen nemen we ter harte. Het is een periode waarin we als het ware zo een beetje sterven aan onszelf, loslaten, wegwerken wat ons belemmert om ten volle te leven. “Na een biechtviering,”  getuigde iemand, “voel ik mij geheel opgelucht. Dat neerdrukkend pak is mij dan van het hart. Ik kan weer beter ademen, echt leven.” Diezelfde persoon had zo’n deugd aan de stilte in de kerk bij de aanbidding na de dienst van Witte Donderdag. In die stilte voelde ze de lijdende, biddende, vertrouwvolle Jezus in de Hof van Olijven, zo dicht nabij. .

Kerk en Leven. Heb ik het goed gehoord dat jullie ook meerdere malen gesproken hebben over de lente, en dat jullie paaskaars en de doopkaars in één adem noemde?

Wordt vervolgd. Ja, dat klopt. Na de donkere, doodse en winterse dagen breekt het leven in de  natuur door. Alles komt tot leven. Wat dood en onaf is in een mensenleven wordt als het ware in de vastentijd omgevormd tot nieuw leven. De dagen lengen, het licht breekt door. In dit natuurlijk gebeuren vinden we aanknopingspunten om het Pasen van de Heer te duiden. Hij is het Licht dat gesymboliseerd wordt in de Paaskaars. Bij het doopsel ontsteken we de doopkaars aan de Paaskaars. Ook wij zijn licht van het Licht dat Jezus is. Dat licht in ons zal oplichten tot eeuwig leven over de dood heen. Zoals Jezus  is verrezen zo zullen ook wij verrijzen met Hem.

Kerk en Leven. Nu begrijp ik waarom jullie allen zo dikwijls gesproken hebben over de hoop die in jullie leeft.

Wordt vervolgd. Pasen mag je het lentefeest noemen. Maar dan het lentefeest van het verrijzenisgeloof. Zoals de natuur tot leven komt, zo mogen wij delen in het nieuwe en oorspronkelijke leven van de Verrezene. Het is niet alleen een hoopvolle belofte van straks, na de dood, maar ook een bron van leven voor hier en nu. Het verhaal van Jezus gaat verder. De apostelen hebben ook met veel vragen geleefd. Ze hebben gezocht en gevonden, gaandeweg. Ze hebben getwijfeld en overwonnen. In de vele vragen, in het lijden, in de ontbering en tegenslagen en tegenkantingen was het de hoop die hen gaande hield. De hoop was sterker dan de wanhoop. Hoop doet leven

Kerk en leven. In de dagen dat Jezus van ons heenging vierde hij het Joodse Paasfeest. De herinnering en beleving van de uittocht uit Egypte. Met zijn volk vierde Hij de weg van de bevrijding uit Egypte. Hij geeft een nieuwe betekenis aan dit Joodse Paasfeest. Hij gaat met ons de weg van zonde naar genade, van duisternis naar licht, van dood naar leven.

Wordt vervolgd. Ja, we hebben neergeschreven wat Pasen bij ons oproept en wat het voor ons betekent. In deze eenvoudige woorden hebben we iets willen oproepen. We geloven dat Jezus uit de dood is opgestaan, dat Hij leeft, dat Hij met ons meegaat. Wij mogen zijn levenswerk verder zetten. Omwille van zijn totale inzet voor God en de mensen werd Hij overgeleverd en gekruisigd maar God heeft Hem doen verrijzen. Zijn werk verder zetten wordt dan zijn en ons Pasen vieren.

Fotoreportage bij "Wordt Vervolgd"
EERSTE COMMUNIE 5 MEI 2016BROEDERLIJK DELEN KOFFIESTOP

Op vrijdag 18 maart was er een koffiestop ten voordele van Broederlijk Delen in de refter van de zusters van de Bermhertigheid Jesu
Psychiatrisch ziekenhuis H. Hart te Ieper
in aanwezigheid van een Burundese gast, Ernes Ndumuraro..EUCHARISTIEVIERING MET HOMILIE BROEDERLIJK DELEN op zaterdag 19 maart in onze kerk.
In aanwezigheid van de Burundese gast, Ernest Ndumuraro.