Terug naar startpagina

KERK EN LEVEN:     NIEUWS VAN ONZE PAROCHIE

Klik hier voor meer info nopens BUURT-INZET

Klik hier voor volgende edities met parochienieuws verschenen in Kerk en Leven
Editie van 2 november
Editie van 8 november
Editie van 15 november
Editie van 22 november
Editie van 29 november
Editie van 6 december
Editie van 13 december
Editie van 20 december

 Toekomst van Franciscushuyze 

Conferenties : Karmel Frezenberg – Vlamertinge

alle conferenteis zijn op woensdagavond met aanvang om 19.30 uur
in de kapel, Marshofstraat 6 - 8908 Vlamertinge
www.karmel-vlamertinge.be    info@karmel-vlamertinge.be

20 september 2017 Prof. Marc Steen Waar is God als mensen lijden? Waar ben ik?
18 oktober 2017 Br. René Stockman f.c.

De fragiele mens

15 november 2017 Dhr. Jean-Marie Eggermont

Wat  kan ik voor u doen? Werken met gekwetste jongeren.

17 januari 2018 E. H. Geert Morlion

Bidden met en vanuit het "Onze Vader".

21 februari 2018 P. Nikolaas Devynck

Blijmoedig vasten

21 maart 2018 Mgr. Lode Aerts

De gezindheid van Jezus. Inspiratie uit de Filippenzenhymne.

18 april 2018 Abt Manu Van Hecke

"De genade stroomt naar het laagste punt". Bernardus.

16 mei 2018 Mevr. Katherine Stubbe

"Een persoonlijk geloofsverhaal"

Buurt-In-Zet

 
Wat maakt een mens gelukkig?

Kleine dingen in het leven kunnen je een tevreden gevoel geven. Bijvoorbeeld, als je een iets wat verdere buur die je nu niet kent, een  kleine dienst kan verlenen. Of omgekeerd, je ontvangt zo maar gratuit hulp.   

Buren zetten zich in in Buurt-in-zet

We leren op die manier wat meer mensen in onze buurt kennen.
Het is goed wonen waar mensen elkaar kennen en om elkaar geven.
Met Buurt-In-Zet willen we daar mee aan bouwen. 

Dankzij de werkgroep onthaal….

Onze parochiale werkgroep “onthaal” heeft ondertussen bij bijna  alle mensen van de parochie een informatiefolder over Buurt-In-Zet afgegeven.   Bart Lefever als initiatiefnemer voor de parochie en Jan Miermans langs de zijde van het dienstencentrum ‘tHofland,  danken via deze weg  van harte alle leden van de werkgroep onthaal voor hun inzet.  

…starten we met een ploeg enthousiaste vrijwilligers.

Deze grote inspanning is niet vruchteloos geweest want we kunnen op dit moment  meedelen dat  11 mensen zich reeds als vrijwilliger hebben aangemeld.  We zijn dankbaar dat we deze mensen gevonden hebben. 

Wil je er ook nog bij?

Wie nog interesse zou hebben voor Buurt-In-Zet zowel als vrijwilliger of als persoon die graag geholpen zou worden, kan  steeds contact opnemen met

Wie nog interesse zou hebben voor Buurt-In-Zet zowel als vrijwilliger of als persoon die graag geholpen zou worden, kan  steeds contact opnemen met

Bart Lefever   tel 057 / 36 30 05  E-mail  blfvthuis@hotmail.com
of
Jan Miermans  tel 057 / 23 94 90 E-mail dienstencentrum@hofland.be


 Editie van 2 november

Gedoopt

.* Nilton Paolo, zoon van André en Angie Muylle, Reningelststraat 125, 8954 De Klyte, Heuvelland. 

* Julie Decoodt, dochter van Mathieu en Lindsay Dinnecourt,  Warande 65, 8980 Beselare.  

 H. Communie.

Op vrijdag 3 november brengt pater Boni in de loop van de voormiddag de H; Communie bij zieken en bejaarden.

 
Wij gedenken dankbaar.

1. Kerk en Leven.

Een pluim voor Marc, Georgette en Ghislain die alles in stelling hebben  gebracht voor het herabonneren/abonneren op Kerk en Leven. Marc heeft de twintig ijveraars persoonlijk bezocht en het nodige materiaal bezorgd om op stap te zijn. Onze ijveraars brengen graag een persoonlijk bezoek aan hen die geabonneerd zijn. Een persoonlijk contact doet altijd deugd.  Veel succes.

2. Terugkomavond Koor.

Stijn stuurde ons volgend verslag. “Een verslagje van een sfeerrijke terugkomavond: Op zaterdag 14 oktober kwamen de kampgangers, vergezeld van hun ouders, broers en zussen naar de jaarlijkse terugkomavond van het koorkamp. Dankzij de honderden foto's  en verschillende filmpjes herbeleefden we in de Capucienenschool -met een sfeerrijke pauze er tussen- de talrijke activiteiten, uitstapjes, ... Na het dansen van het kampdansje en de nodige grappen en grollen nam Stijn de tijd om in naam van Rondom Koor de kokkies te bedanken voor het superlekkere eten. Hij dankte ook de vrijwillige chauffeurs en Joke voor het vervoeren van het kampmateriaal. Ook de moni's werden onder luid applaus bedankt voor hun grote inzet voor en tijdens het koorkamp. Diedelinde en Karen dankten hierna in naam van Rondom Koor Stijn voor de organisatie van het kamp. Terwijl de ouders nog met een drankje nakaartten, mochten de vele kampgangers naar de 'fotoshop', waar honderden foto's uitgestald lagen. Zo trok iedereen op het einde van deze sfeerrijke avond met enkele mooie herinneringen naar huis.” 

3. Vormsel. De catechisten zijn druk bezig met het bezoeken van de vormelingen van hun groep. Toch wel een sterke vorm van catechese en verkondiging. 

 
We zien verlangend uit naar.

1. Heilige Hubertus. Op drie november viert de kerkgemeenschap het feest van de Heilige Hubertus. Het Hubertus-brood zal op zondag 5 november gewijd worden in de viering van 8.30 u.

2. Sint Maarten. In deze dagen is Sint Maarten, zeker vanuit de Pib, vele gezinnen aan het bezoeken. Dat zijn bezoek ons mag helpen te leven in zijn gezindheid. Wat wil dat precies zeggen!!. Wel, Sint Maarten is een man van God en liefdevol voor elke mens. Dat die Sint Maarten ons helpen mag om altijd God in ons leven te laten binnentreden en dat we goed mogen zijn voor elke mens.

3. Kerk en Leven/Parochieblad. Moedig, dapper, vriendelijk zullen de 20 ijveraars hun abonnees bezoeken. Ontvang hen als vreugdeboden van Goed Nieuws. De prijs voor een jaarabonnement is 37 euro. Dat is nog niet eens een 1 euro per week.

4. Okra - Ledenfeest. Op woensdag 15 november beginnen we dit feest met een eucharistieviering om 11 uur in de kerk. We gedenken onze overledenen die van ons zijn heengegaan sinds het ledenfeest van 2016: Roger William, Fernande D’Hellem, George Cappelaere, Omer Pacquet en Maria Laurens. Tijdens de feestmaaltijd huldigen we onze jubilarissen: Agnes Deback en Jozef Debruyne,  zestig jaar huwelijk en Jeannine Depuydt en Jacques Legrand vijftig jaar huwelijk. Leden betalen 48 euro en niet leden ( die van harte welkom zijn ) 53 euro. Inschrijven ten laatste op 10 november bij Antoine Gisquiere, Willibaldlaan 60 (057/202282).

5. Vormsel. Op zaterdag 18 november hebben we om 18 uur “De Intentieviering” voor onze 45 vormelingen, hun ouders, familie en allen die met hen de weg gaan naar het vormsel.

 Terug naar editie overzicht


 Editie van 8 november

Wij gedenken dankbaar.

1. Eerste Communie

Op dinsdag 24 oktober kwam de werkgroep “Eerste Communie” samen in Francischushuyze.

* 1. Brief aan de ouders. In de loop van de maand oktober ontvingen alle ouders van de leerlingen van onze drie eerste leerjaren het volgend schrijven. 

“Beste ouders,

Uw kind zit op onze school in het 1ste leerjaar en is kandidaat eerste communicant.

Met dit schrijven vragen wij heel uitdrukkelijk of u wenst dat uw kind de eerste communie doet. Het zou kunnen zijn dat u een andere godsdienst of levensbeschouwing hebt.

Daarom vragen we u om onderstaande strook in te vullen en aan de leerkracht terug te bezorgen.

Graag hebben we ook de gegevens over het doopsel van uw kind. Indien uw kind niet gedoopt is en toch verlangt de eerste communie te doen, gelieve dat ook duidelijk aan te stippen op het vragenformulier.

De eerste communieviering heeft plaats in de kerk van O.L.Vrouw-Middelares op Hemelvaartdag 10-05-2018 om 10.00 uur.

De school en de parochie zullen samenwerken om de voorbereiding op de eerste communie gestalte te geven. Ook de ouders zullen er bij betrokken worden.

 Kruis aan wat van toepassing is:

- Wenst zijn/haar eerste communie te doen

        -  Zal zijn/haar eerste communie niet doen

         - Nog niet gedoopt

         - Gedoopt

                   - Datum van doopsel:                    ……………………..

                   - Plaats van doopsel: naam parochie: ………………………….

                                         stad of gemeente: …………………………

Huidig contactadres van de ouder(s):  …………………………………..

Telefoonnummer ouder(s): ………………………………………….

Mailadres ouder(s):                       …………………………………………………

* 2 Resultaat van de bevraging: aantal eerste communicanten.

Er zitten 53 leerlingen in het eerste leerjaar. Van die 53 hebben er 4 verleden jaar hun eerste communie gedaan. Er zijn er 11 die hun eerste communie niet verlangen te doen. Er zijn er 38 die hun eerste communie verlangen te doen. Twee van die 38 zijn nog niet gedoopt. Er is één leerling die het eerste leerjaar heeft overgeslagen, die nu in het tweede leerjaar zit en doet zijn eerste communie. Dus zijn er in totaal 39 eerste communicanten.

* 3 Thema: Jezus de goede herder.

* 4 Ouderavonden: Er zijn twee ouderavonden.

* 5 Instapvieringen: Er zijn twee instapvieringen.

* 6 Werkboek: ook dit jaar kiezen we voor het werkboek: stap voor stap. Er zijn tien stappen. Die stappen worden eerst thuis door de ouders doorgenomen, opgevolgd door de leerkrachten en pater Boni. Het wordt een driespan: ouders, school en parochie. 

* 7 Eerste communie op Hemelvaartsdag 10 mei 2018

* 8 Dankviering op zaterdag 3 juni om 18 u in de kerk, gevolgd door receptie.    

* 9 Etentje. Het is het laatste jaar dat pater Boni voorgaat in de eerste communieviering. Wat vooruitlopend op zijn afscheid, ook uit dankbaarheid om de vlotte samenwerking al die jaren en ook als bemoediging gingen we met ons acht aan tafel. 

2. Vormsel: Bijbelevocatie: “Drie dagen in de tempel”.

Op woensdag 25 oktober kwamen we samen in Franciscushuyze. Jef Coulembier, catechist en bezieler van deze Bijbelevocatie schrijft ons het volgende. “Ik ben heel  tevreden over onze eerste leesbeurt. Blijkbaar voelt iedereen zich lekker in zijn rol: Ghislain (overste van de tempel), Jan (Barnabas en Jozef), Bart (Joram), Pater Boni (rechter), Leo (oude Schriftgeleerde) en Annick als Maria. De tekst is niet altijd eenvoudig en veronderstelt een zekere voorkennis  maar ons enthousiasme en onze lees- en speelkwaliteiten zullen het geheel wel  verteerbaar maken, niet in het minst voor de vormelingen.

We maakten ook enkele afspraken i.v.m. de verdere voorbereiding:

Op woensdag 22 november  bekijken we een DVD van “Drie dagen in de tempel” van een video-opname in de Sint-Jozefskerk in Tielt. We repeteren een eerste keer in de kerk op donderdag 7 december om 20 uur. We repeteren een tweede keer in de kerk op donderdag 11 januari om 20 uur. Generale repetitie in de kerk op vrijdag 19 januari om 19 uur met de kinderen”.

 We zien verlangend uit naar.

1. Sint-Maarten. In deze dagen is Sint-Maarten, zeker vanuit de Pib, vele gezinnen aan het bezoeken. Dat zijn bezoek ons mag helpen te leven in zijn gezindheid. Wat wil dat precies zeggen!!. Wel, Sint-Maarten is een man van God en liefdevol voor elke mens. Dat die Sint Maarten ons helpen mag om altijd God in ons leven te laten binnentreden en dat we goed mogen zijn voor elke mens.

2. Kerk en Leven/Parochieblad. Moedig, dapper, vriendelijk zullen de 20 ijveraars hun abonnees bezoeken. Ontvang hen als vreugdeboden van Goed Nieuws. De prijs voor een jaarabonnement is 37 euro. Dat is nog niet eens een 1 euro per week.

3. Okra - Ledenfeest. Op woensdag 15 november beginnen we dit feest met een eucharistieviering om 11 uur in de kerk. We gedenken onze overledenen die van ons zijn heengegaan sinds het ledenfeest van 2016: Roger William, Fernande D’Hellem, George Cappelaere, Omer Pacquet en Maria Laurens. Tijdens de feestmaaltijd huldigen we onze jubilarissen: Agnes Deback en Jozef Debruyne,  zestig jaar huwelijk en Jeannine Depuydt en Jacques Legrand vijftig jaar huwelijk. Leden betalen 48 euro en niet leden ( die van harte welkom zijn ) 53 euro. Inschrijven ten laatste op 10 november bij Antoine Gisquiere, Willibaldlaan 60 (057/202282).

4. Vormsel. Op zaterdag 18 november hebben we om 18 uur “De Intentieviering” voor onze 45 vormelingen, hun ouders, familie en allen die met hen de weg gaan naar het vormsel.

 Terug naar editie overzicht

Editie van 15 november

Gedoopt

* Milan D”Arras, zoon van Christophe en Elvira Desmet, Reningelststraat 87, 8956 Kemmel.

* Lou Vandewalle, zoon van Nicolas en Elke Vercaigne, Ieperstraat 122, 8980 Zonnebeke

* Amélie Dewilde, zoon van Wesley en Wendy Bardyn, Sterrestraat 11, 8900 Ieper.

 
H. Communie

Op vrijdag 1 december brengen teamleden en Monique Vanhaverbeke de H. Communie bij zieken en bejaarden.

 Wij gedenken dankbaar.

1. Vormsel

Onze catechisten hebben bij het begin van het werkjaar het initiatief genomen om hun vormelingen meer vertrouwd te maken met een gewone weekend eucharistieviering. Dit gebeurde voor de eerste keer met vormelingen uit een groep van Rosa  op zondag 29 oktober. Hier het verslag van Rosa: “Om 8 uur nieuw winteruur staan Eline Desimpelaere, Amelie Lehouck en Kaat Carryn aan de kerk. Ze willen in voorbereiding op hun vormsel actief deelnemen aan de eucharistie. We luiden de klokken en dat is niet zo eenvoudig.  Joren , onze misdienaar van dienst,  kan dit natuurlijk best. We zoeken gepaste kledij. 8u30 Ludo kondigt het begin van de viering aan. Onze vormelingen brengen kaarsen en Bijbel aan . Priester Gaby en diaken Bart zorgen dat alles goed verloopt. Beurtelings lezen ze elk een schuldbelijdenis zonder enige fouten.  De kerkgangers vinden het heel mooi.  Samen brengen ze het Evangelieboek aan.  Ze maken zonder aarzelen hun drie kruisjes bij het begin van het Evangelie.  Ze nemen ook de voorbeden voor hun rekening.  Ze bieden brood , water en wijn aan.  Joren  haalt de mandjes op. Eline en Amelie bellen elk bij de consecratie van brood en wijn. Aan het altaar delen ze brood met Gaby en Bart. Tijdens de communie staan ze met  de beker en de kaarsen .  Joren houdt de andere beker en brengt dan ook water aan. Ze krijgen een grote  proficiat van Gaby en Bart. Ze blazen  alle kaarsen uit. De bekers mogen weer veilig naar de sacristie. De kledij mag weer netjes in de kast Heel tevreden vertrekken onze vormelingen terug  naar huis”.

2. +13

Tom Catry stuurde ons volgende verslag. “Hier het verslag van de act van de oudsten. Vrijdag 27 oktober was het weer activiteit voor de oudste groep. We hebben met veel plezier 3 nieuwe gasten mogen verwelkomen. Als activiteit deden we eens iets anders dan normaal. We hebben namelijk die avond improvisatie spelletjes gespeeld. Na de activiteit mochten we Ettien Léon N'guessan ontvangen voor even met onze gasten na te denken over het verhaal “De echo”. We bespraken met heel het groep dit verhaal en hierna luisterden we naar wat instrumentale muziek. Ettien blijf hierna nog eventjes voor te genieten van de huiselijke +13 sfeer.

3. Allerheiligen – Allerzielen

De feesten van Allerheiligen en Allerzielen spreken de mensen nog altijd sterk aan.

* Eucharistieviering 8.30 u op de Hoogdag zelf om  Er was veel volk in de kerk.  Ons parochiaal zangkoor was weer vroeg op post. Na de viering kreeg het koor een warm applaus. De PowerPoint werd ook nu weer zeer gewaardeerd. De kerkversiering sprak aan zeker met het zichtbaar plaatsen van de 42 kruisjes.

* Avondviering om 18 uur op Allerheiligen zelf. In een sober verlichte kerk voelde men een sfeer van verdriet om het uit handen geven van een geliefde maar ook de sfeer van  dankbaarheid om het schone en het goede dat we van onze overledenen in  herinnering mochten roepen. De gemaakte PowerPoint  was beklijvend. Bij het begin van de viering werden in vier beurten de symbolen van brood en wijn, de bijbel, het kruis en de Paaskaars aangebracht, geduid door aangepaste liederen. Op het zelfde ogenblik werden de spots gericht op staties van de kruisweg. Bij het noemen van een groepje namen van de overledenen  werden kruisjes belicht. Bij het vierde symbool: de Paaskaars waren alle namen genoemd, de veertien staties van de kruisweg verlicht. De liederen en het spelen op fluit en trompet ontroerden de mensen. Dankjewel Ludo. Bij het zingen van “De Roos” werden door vier mensen van de werkgroep Onthaal (Lena, Roos, Georgette en Karin) rozen in ons midden gebracht. Bij het fluitspel: “Licht dat ons aanstoof in de morgen” werden door Imelda, Rosa, Maria en Georgette kaarsjes aangebracht. Tijdens het grote dankgebed werd bij het gedenken van de overledenen het “Vaarwel mijn broeder” op de blokfluit gespeeld. Bij het bidden van het “Onze Vader” namen we over de blokken heen elkaar bij de hand. Dankjewel Marlies als misdienaar. Op het einde van de viering werden de namen afgeroepen van onze overledenen. Aan de families werd dan het kruisje geschonken, een roos en een kaarsje. We voelden Moeder Maria als de Pieta heel dicht bij ons toen op trompet het “Ave Maria” gespeeld werd. Na de viering hebben velen ons oprecht bedankt voor deze ingetogen viering. Van de 42 overledenen waren er 36 families aanwezig. Eén familie is achteraf wegens belet het kruisje komen halen, een ander werd op vraag van de familie (verblijf in het buitenland) opgezonden, een derde wegens ziekte van het enige familielid werd thuis bezorgd. 

* Rouwverwerking. Een zeer sterk moment was ook het bezoek door de teamleden en pater Boni aan de families of het aanschrijven van hen die ver woonden. Luisteren naar verdriet en pijn, ook delen in het mooie en het schone ons geschonken door de overledenen.

* Kerkhof. Ook een vorm van sterke catechese en verkondiging was het aanreiken van een gebedskaartje  aan de kerkhofbezoekers. Marc, Imelda, Rosa en pater Boni namen elke een uur om de mensen aan te spreken en een prentje aan te reiken. We voelden ons één met de mensen van de andere parochies van de binnenstad die ook aan de ingangen van het kerkhof stonden. 

4. Sint Hubertusbrood.  Priester Mathias ging voor in de viering van 8.30 u op  zondag 5 november. Men had vier grote broden in brokken gesneden. Over dit brood sprak de voorganger een zegenbede uit. Ongelooflijk hoeveel mensen gewijd brood hebben meegenomen. Pater Boni mocht ook brood gaan zegenen in een bakkerij en een groot warenhuis.

5. Sint Maarten. Franciscushuyze mocht weer een thuisbasis zijn voor Sint Maarten en de pieten. Van bij ons  ging hij naar de koorleden, naar de chiro, naar de school en verenigingen. De Pib heeft weer enorm veel gezinnen bezocht en kinderen blij gemaakt met een geschenk en een aansporing om te houden van God en de medemens.

 
We zien verlangend uit naar.

1. Kerk en Leven/Parochieblad. We kunnen jullie niet genoeg aan moedigen om het abonnement op Kerk en Leven te vernieuwen. Spreek ook andere mensen aan die nog niet geabonneerd zijn. De prijs voor een jaarabonnement is 37 euro. Meer info Marc en Georgette Wolters – Vandenbusshe, Ooievaarlaan  8.Tel. 057/207684 of 0477/243645.

2. Okra - Ledenfeest. Vandaag 15.11 ledenfeest van onze Okra. Om 11 uur eucharistieviering in de kerk.

3. Vormsel. Nu zaterdag 18 november om 18 uur “De Intentieviering” voor onze 45 vormelingen, hun ouders, familie en allen die met hen de weg gaan naar het vormsel.

4. West-Vlaams accordeonorkest. Op zaterdag 25 november wordt de eucharistieviering van 18 u opgeluisterd door dit concert.  We bidden voor hun leden, levenden en overledenen.

5. Doopcatechese. Op v rijdag 24 november om 19.30 doopavond in Franciscushuyze.

Terug naar editie overzicht


Editie van 22 november

Gedoopt

* Matéa Cornard-Dejonghe, dochter van David Cornard en Deborah Dejonghe, Kantekleerstraat 19, 8900 Ieper.

 Overleden.

* Kristine Dumolein, echtgenote van Dirk Vincent, Oude Vaartstraat, 31, 1A, 8900 Ieper, 58 j.

* Magda Desmedt, echtgenote van Robert Woets, Capucienenstraat 83, 78 j.

 H. Communie

Op vrijdag 1 december brengen teamleden en Monique Vanhaverbeke de H. Communie bij zieken en bejaarden.

 
Wij gedenken dankbaar.

1. Toekomst van Franciscushuyze. Op maandag 6 november kwam de werkgroep samen onder voorzitterschap van Guido Dejonghe. Hij schetste hoe het hoopvol licht de donkere wolken verdrijft die de laatste maanden over het project hingen. Dank zij de grondige juridische opzoekwerken kregen we van de  daartoe geëigende instanties groen licht. Nu werken we aan een businessplan om o.a. ook het financiële plaatje te  kunnen berekenen naar haalbaarheid. We werken nu ook aan de intentieverklaring die gevraagd werd door het bestuur van de Vlaamse Paters Kapucijnen. De architecten tekenen met een grote gedrevenheid het project verder uit. De voorzitter zei: we zijn op goede weg.

+13. Volgende verslagen werden ons doorgestuurd.

* Verslag van Louisa Decadt. Op zaterdag 4 november hadden we onze jaarlijkse halloweenparty. Daarvoor hadden we het lokaal versierd op een originele manier, het was donker maar er waren overal lichtjes. We waren allemaal verkleed als halloweenfiguren. Er waren hapjes zoals croque monsieurs en chips voorzien voor de leden. Louise Debal stond de hele avond achter de draaitafel en bracht er de sfeer in met toffe nummers die we allemaal kennen van op de driedaagse en op kamp. Natuurlijk was er dus veel ambiance en dansten en zongen we uit volle borst mee met de kampliedjes en kampdansjes. Het was een topavond door het enthousiasme van alle leden en leiding!

* Verslag van Tom Catry.  

Verslag pannenkoekenverkoop +13 Zaterdag 28 oktober was de enthousiaste leiding van Plusdertien (Iris, Tom, Mika, Victor en Kjell) present op de zaterdagmarkt van Ieper om pannenkoeken te verkopen. Uiteindelijk hebben wij 300 klanten blij kunnen maken met overheerlijke Dries pannenkoeken. Door weer en wind stonden we er met volle overgave! Tom heeft zijn droomjob gevonden, Kjell begon aan zijn weg naar faam en zelf Victor is uit zijn bed geraakt. Plusdertieners, dat zijn gewoonweg echte marktkramers, het was een fijne ervaring en we zullen het zeker nog eens opnieuw doen!

* Een dikke proficiat aan jullie allemaal. Ik hoop dat de gebedskaart “Vreugdevol gestemd” ook op het einde van elke bijeenkomst gebruikt wordt. Een echte plusdertiener bidt ook graag. Oh ja, dat had ik niet moeten vragen dat doen jullie toch.

3. Jongeren van Jubilo: Jongeren uit Brugge in Lourdes. Tijdens het weekend van 11 en 12 november werden ook in onze kerk zoals trouwens in andere kerken van onze pastorale Eenheid snoepjes “O-L-V-tjes” verkocht. En naar mijn aanvoelen met succes. Hun getuigenis was beklijvend. Hun inzet voor hulpbehoevenden maakte ons stil. Na de homilie kwamen de vier jongeren (zaterdagavond om 18 u) en de vijf jongeren ( zondagmorgen 8.30 u ) aan het altaar staan terwijl één jongere de duiding van hun actie gaf. Bij het bidden van het Onze vader kwamen ze weer aan het altaar om met de aanwezige jongeren in de kerk en zelfs met Monique die jarenlang lotjes voor de “Vrienden van Lourdes” verkocht. Onze sterkte ligt in het gebed. Bij de vredewens gingen ze aan meerdere mensen in de kerk de vrede wensen. Zo voelden we het stukje vrede dat zij aan mensen in Lourdes schenken. Vier van hen deelden onder beide gedaante de H.  Communie uit. Ja, in en door Maria worden mensen bij Jezus gebracht, die zich geeft in het teken van brood en wijn.  Jongeren zeiden ons: mooie mis, stemmige kerk en jullie zijn modern met de PowerPoint. Dat doet ook deugd.  

 We zien verlangend uit naar.

1. Kerk en Leven/Parochieblad. Vele ijveraars  hebben aan Marc Wolters verslag uitgebracht van hun vriendelijk bezoek aan de abonnees. Er zijn er die overgeschreven hebben, anderen hebben cash betaald.  Al overgeschreven of cash betaald? Doe het vlug. Spreek ook andere mensen aan die nog niet geabonneerd zijn. De prijs voor een jaarabonnement is 37 euro. Meer info Marc en Georgette Wolters – Vandenbusshe, Ooievaarlaan  8.Tel. 057/207684 of 0477/243645.

2. Doopcatechese. Op vrijdag 24 november om 19.30 doopavond in Franciscushuyze.

3. West-Vlaams accordeonorkest. Op zaterdag 25 november wordt de eucharistieviering van 18 u opgeluisterd door dit concert.  We bidden voor hun leden, levenden en overledenen.

Terug naar editie overzicht


Editie van 29 november

Gedoopt

* Fé Cloet, dochter van Mathieu en Stephanie Decancq, Guido Gezellestraat 4, 8970 Poperinge
* Robbe De Keyzer, zoon van Peter en Elien Callewaert, Belijnstraat 16 8900 Ieper.

 Overleden.

* Yvonne Gauquie, echtgenote van Roger Devloo, 86 jaar, Huize Zonnelied, voorheen Dikkbusseweg 171, 8900 Ieper.
* Clara Sohier, weduwe van André Desodt, 89 jaar, Dikkebusseweg 167, 8900 Ieper.  

 H. Communie

Op vrijdag 1 december brengen teamleden en Monique Vanhaverbeke de H. Communie bij zieken en bejaarden.

 Wij gedenken dankbaar.

1. Samana. De voorzitter Luc Decoster stuurde ons volgend verslag. “Op 14 november werden we terug gastvrij ontvangen in Franciscushuyze voor onze jaarlijkse "operatie ontmoeting". Na een warm welkom, ook aan drie nieuwe kernleden, gaf Imelda een korte diepgaande bezinning. Er werd nog eens over de voorbije activiteiten nagedacht en ze werden allemaal zeer goed bevonden.

Na een koffiepauze begon het grote werk, het jaarprogramma voor 2018.

Het klein bestuur had reeds enkele data gereserveerd in de Familiekring, nu moest de beslissing vallen aan de hand van het jaarprogramma aangeboden door het verbond van Samana. Na een eerste lezing kwamen 12 vorming sessies in de kijker. Na een stemming werd een voorkeurslijst aangelegd  zodat het beloofd terug een boeiend jaar te worden.

Daarnaast werd een voorstel aangenomen om vanaf januari iedere tweede en vierde donderdag van de maand in groep te wandelen. Frida en Imelda zullen dit op zich nemen, er zal steeds om 09 uur gestart worden aan de kerk. Daarnaast zal er ook gezien worden voor enkele crea momenten onder leiding van Maria. Verder wordt er ook gezocht om mensen van Ter Linden als kernlid binnen de groep te kunnen brengen”.

2. +13. Iris stuurde ons volgend verslag. “Hierbij het verslag van de activiteit voor de middelsten. Vrijdag 17 november - We hadden onze middelsten heel de week verteld dat het een super coole quiz zou worden op vrijdagavond, maar niets van dit alles was waar, we speelden namelijk ruwe spelen. Ondanks het koude herfstweer was iedereen super enthousiast en al snel kreeg iedereen het warm door het beste in zichzelf naar boven te halen. Zoals altijd was het een geslaagde avond, waarop al onze gasten aanwezig waren. Op naar de volgende activiteit!

3. Chiro. Op zondag 19 november, een weekje vroeger dan voorzien, vierde onze chiro hun Christus - Koningsfeest. Op hun eigen vraag hadden ze de proost pater Boni gevraagd voor een bezinning. We zochten samen naar het Koninkrijk van Jezus. Natuurlijk is dat Koninkrijk te vinden in de liefdevolle houding naar elkaar toe en in de verbondenheid met God zoals Jezus dat ons heeft voorgeleefd. Allen werden besprenkeld met doopwater om zo ontvingen we de kracht om vanuit ons doopsel mee te bouwen aan het Koninkrijk van Jezus.

4. Okra. Op woensdag 15 november hadden we ons ledenfeest.

* We begonnen met een eucharistieviering in de kerk. De 53 aanwezigen waren opgetogen over de viering die door Imelda was samengesteld. Georgette had een pracht van een bord gemaakt waarop de gedachtenisprentjes van onze vijf overleden okraleden  Roger William, Fernande D’Hellem, George Cappelaere, Omer Pacquet en Maria Laurens waren aangebracht. Voor elk werd een kaarsje aangestoken. De teamleden Marc en Imelda waren met de voorzitter Josiane in dienstkleed. De offergaven van brood en wijn werden door onze jubilarissen aangebracht: Agnes Deback en Jozef  Debruyne,  zestig jaar huwelijk en Jeannine Depuydt en Jacques Legrand vijftig jaar huwelijk. Er werd zeer actief deelgenomen. Aan het altaar werd bij het Onze Vader een grote kring gevormd. De vredewens werd op een bijzondere wijze toegestuurd. Ludo heeft weer prachtig gezongen en gespeeld

* Na de eucharistieviering troffen we in “ De Zeeparel” hen die door omstandigheden niet in de eucharistieviering konden aanwezig zijn. De jubilarissen werden gehuldigd en het feestmaal was het van het. Josiane is een voorzitter die kan animeren en als het moet iedereen op de dansvloer brengen. Het was een mooi feest. Proficiat Josiane , het bestuur.

5. Vormsel.

Eerste thuisbeurt. Elke catechist heeft de eerste thuisbeurt achter de rug. Ernstig werd er gewerkt aan het uitschrijven van de intentie. Ja, onze vormelingen engageren zich om zich ten volle voor te bereiden op hun vormsel.

Intentieviering. Tijdens de viering op zaterdag 18 nov. om 18 u. werden al die intentieverklaringen door de vormelingen zelf in een grote doos samengebracht. Over deze doos met al die intenties staken de ouders zegenend hun handen uit. Zo werd het een uitdrukking van hun engagement om met hun kinderen de weg naar het vormsel te gaan. Toen kwamen al de catechisten aan het altaar en samen met pater Boni legden ze hun hand op de intentiedoos en spraken ze hun engagement uit om intens en gedreven met de vormelingen toe te groeien naar het vormsel. Het werd een zeer intense viering. De lezingen waren de lezingen van de drieëndertigste zondag door het jaar: die sterke vrouw uit het boek der Spreuken en uit het evangelie de gelijkenis van de talenten.  Dankjewel Sint Franciscusjongerenkoor, dankjewel voor de mooie PowerPoint, dankjewel aan de vormelingen voor het prachtig biddend lezen, het aanbrengen van de offergaven, dankjewel aan de ouders en volwassenen voor het zeer duidelijk hardop meebidden. En nu naar her vormsel toe met al onze talenten.

 We zien verlangend uit naar.

1. Kerk en Leven/Parochieblad. Je abonnement nog niet vernieuwd ??. Doe het vlug. Meer info Marc en Georgette Wolters – Vandenbusshe, Ooievaarlaan  8.Tel. 057/207684 of 0477/243645. Kijk ook elders in dit blad voor meer informatie.

2. Koor. Op zondag 3 december viert ons koor het Sint Ceciliafeest. Om 8.30 u vieren we eucharistie. Het koor luistert de viering op. Op het middaguur komen we samen voor de feestmaaltijd.   

3. Feestmaaltijd kip-aan-'t-spit

Traditiegetrouw gaat in het eerste weekend van december de zo gekende en geëerde kip-aan-’t-spit van onze capucienenschool door. Men verwacht jullie ofwel op zaterdagavond 2 december of zondagmiddag 3 december in de lokalen van het VTI-Ieper, Augustijnenstraat. Steun onze school. .

4. Advent.

* Korte advent. De advent - een sterke tijd van het kerkelijk jaar -, de voorbereiding op Kerstmis, is dit jaar kort. Er zijn vier zondagen in de advent maar gezien de vierde zondag op 24 december valt zijn er maar drie volle adventsweken.

* Intens voorbereiden. We willen biddend naar God toegaan. We willen ons gebedsleven extra verzorgen om zo in een grote ontvankelijkheid Jezus geboorte niet alleen te gedenken maar ook te beleven.

*  Weekendvieringen. Voor elke zondag van de advent worden drie lezingen voorzien en zal er ruim plaats geschonken worden aan de drempelliturgie.

* Visueel. In ons kerkgebouw zullen we door de opstelling in de kerk: adventskrans, adventsfiguren, geholpen worden om gaandeweg sterk naar Kerstmis toe te gaan.

* Welzijnszorg. Geïnspireerd en gedreven door Johannes  de Doper willen we aandacht schenken aan de kansarmen. Het thema van Welzijnszorg is: “Samen tegen armoede. Armoede is een verhaal van 1 op 7.”

* Soep op de stoep. In het weekend van 9 en 10 december doen we mee aan de actie “Soep op de stoep”. Dit gebeurt na de eucharistieviering om 18 u op zaterdag 9 december  maar op zondag 10 december na de viering om 8.30 u doen we dat met koffie( te vroeg voor soep).      

Terug naar editie overzicht


Editie van 6 december

Gedoopt

* Tiebe Becquaert, zoon van David en Lindsy Van Imschoot, Zwaluwlaan 10, 8900 Ieper

* Ella Demunck, dochter van Alain en Els Nuitten, Rozenwijk 22, 8900 Ieper – Dikkebus.

* Jordy Matte, zoon van Wim en Jessica Jonckheere, Jokweg 2, 8691 Beveren a/d IJzer

* Geoffrey Matte, zoon van Wim en Jessica Jonckheere, Jokweg 2, 8691 Beveren a/d IJzer

* Failen Ghesquière, dochter van Shauni, Dikkebusseweg 194, 8900 Ieper.  

 
Overleden.

* Luc Del’haye, echtgenoot van Ann Bonte, 72j, Ter Olmen 51, 8900 Ieper.

 Wij gedenken dankbaar.

1. Doopcatechese. Op vrijdag 24 november ging er in Franciscushuyze een doopavond door. Imelda en pater Boni mochten zes gezinnen begeleiden naar het doopsel van hun kind. Samen zijn we weer de weg gegaan van samen zoeken naar de diepe betekenis van het doopsel. Op het einde werd de vraag gesteld: Wat vonden jullie van deze avond? De antwoorden: zeer leerrijk, een opfrissing, dankbaar om de inbreng van de aanwezigen, bemoediging dat we met leeftijdsgenoten konden spreken over geloof en zingeving. Na de avond zelf kon men bij een drankje nog wat napraten. Deze keer viel dat lang uit.

2. West-Vlaams accordeonorkest. Een hartelijke dank en een grote proficiat aan dit orkest. Het  was zoals men hoorde weer heel prachtig. Ter gelegenheid van hun Sint Ceciliafeest werd de eucharistieviering van zaterdag 25 november opgeluisterd door dit orkest. Er werd gebeden voor hun levende  en overleden  leden. Heel bijzonder werd er gebeden voor Fientje Huys, de echtgenote van hun voorzitter Gerard De Keyser. Haar begrafenisplechtigheid had plaats op die zelfde 25 nov. in de Sint Jacobskerk te Ieper.

3. Parochiaal team. In de bijeenkomst van het parochiaal team op dinsdag 21 nov. namen we het voornemen om met directeur Kris af te spreken om tijdens de advent een bezinnend bezoek te brengen aan alle leerlingen. Rosa zou de tweedes, de derdes, de vierdes en de vijfde leerjaren nemen. Pater Boni de eerste en de zesdes.

 We zien verlangend uit naar.

1. Kerk en Leven/Parochieblad. Je abonnement nog niet vernieuwd ??. Doe het vlug. Meer info Marc en Georgette Wolters – Vandenbusshe, Ooievaarlaan  8.Tel. 057/207684 of 0477/243645. Kijk ook elders in dit blad voor meer informatie.

2. Rouwverwerking. Op zaterdag 9 december dragen we de eucharistie op voor de overledenen die hier in onze kerk begraven werden in de maanden maart tot en met oktober 2017.  De families werden bezocht door de teamleden en pater Boni of aangeschreven.

3. Advent.

* Intens voorbereiden. We willen biddend naar God toegaan. We willen ons gebedsleven extra verzorgen om zo in een grote ontvankelijkheid Jezus geboorte niet alleen te gedenken maar ook te beleven.

*  Weekendvieringen. Voor elke zondag van de advent worden drie lezingen voorzien en zal er ruim plaats geschonken worden aan de drempelliturgie.

* Visueel. In ons kerkgebouw zullen we door de opstelling in de kerk: adventskrans, adventsfiguren, geholpen worden om gaandeweg sterk naar Kerstmis toe te gaan.

4. Soep op de Stoep. In het weekend van 9 en 10 december doen we mee aan de actie “Soep op de stoep”. Dit gebeurt na de eucharistieviering om 18 u op zaterdag 9 december  maar op zondag 10 december na de viering om 8.30 u doen we dat met koffie( te vroeg voor soep).  Dit gebeuren wordt gedragen door Welzijnszorg. Dit is de organisatie die in de Advent speciale aandacht vraagt voor de kansarmen van bij ons. Het thema van Welzijnszorg is: “Samen tegen armoede. Armoede is een verhaal van 1 op 7.”

5. Kerstfeesten.

* Pib. De Pib viert op zaterdag 16 december hun kerstfeest; Dit feest gaat door in de familiekring maar eerst komt men om 16 uur samen in de kerk voor een kerstbezinning gevolgd door een receptie in de kerk.  

* Samana.  Samana viert hun kerstfeest in de Familiekring op dinsdagnamiddag 19 december. Pater Boni zal voorgaan in de eucharistieviering.

6. Kerststallen. Teamleden hebben mensen aangesproken om de kerststallen te plaatsen op privégronden op het grondgebied van onze parochie.

    Terug naar editie overzicht


Editie van 13 december

Overleden.

* Margareta Carron, echtgenote van Georges Vancoillie, Huize Zonnelied, 96 j. * Madeleine Derudder, weduwe van Lucien Fauvart, Huize Zonneleid, 94 j.

 Wij gedenken dankbaar.

1. Parochiaal Zangkoor. Op zondag 3 december vierde ons koor hun Sint Ceciliafeest. Om 8.30 u hebben ze zoals gewoonlijk heel hoogstaand de eucharistieviering opgeluisterd. Om 12.30 u zaten we met 28 aan de feestmaaltijd. Yvette, onze voorzitster zorgde voor de ambiance. Ludo wed heel bijzonder bedankt als dirigent en  organist en Yvette kreeg ook een attentievol geschenk om al het werk dat ze doet als voorzitster en dat is heel veel.  Pater Boni zegende maaltijd, dankte het koor voor hun inzet en wenste hen nog vele lange jaren toe.

2. Feestmaaltijd kip-aan-'t-spit. Zoals ieder jaar geeft onze school in de zalen van het VTI hun zo gekende en geëerde kip-aan-‘t-spit. Zelf mogen aanschuiven aan de maaltijd roept heel wat op. Ja, gevoelens van dankbaarheid dat er zo’n 750 zijn komen tafelen. Gevoelens van bewondering. Mooi om te zien hoe mensen van het oudercomité, leerkrachten, losse medewerkers zoveel werk verzetten in een dienstbare en vlotte bediening. Ontroerend mooi hoe directeur Kris niettegenstaande vele materiële zorgen toch rustig de tijd maakt om mensen aan te spreken en zelfs tijd maakt om hier en daar al zittend bij een pintje in gesprek te gaan met tafelgenoten. Het was weer fantastisch. Dankjewel.   

3. Sint Franciscusjongerenkoor. Een meer dan een dikke proficiat aan ons koor. Ontelbaar velen hebben hun grote waardering uitgesproken voor de eucharistieviering die op woensdag 29 november in de kathedraal werd opgedragen ter gelegenheid van 50 jaar scholengemeenschap CDI. In deze viering heeft ons koor grote indruk gemaakt. Proficiat.

 We zien verlangend uit naar.

1. Kerk en Leven/Parochieblad. Hoe zit het met je abonnement? Toch al vernieuwd?  Meer info Marc en Georgette Wolters – Vandenbusshe, Ooievaarlaan  8.Tel. 057/207684 of 0477/243645. Kijk ook elders in dit blad voor meer informatie.

2. Advent.

We zijn nu al in de tweedeweek van de advent. Bidden we intenser? Hebben we oog voor welzijnszorg? Zijn we echt waakzaam omdat we weten dat er iemand komt? 

3. Kerstfeesten.

* Pib. De Pib viert op zaterdag 16 december hun kerstfeest; Dit feest gaat door in de familiekring maar eerst komt men om 16 uur samen in de kerk voor een kerstbezinning gevolgd door een receptie in de kerk.  

* Samana.  Samana viert hun kerstfeest in de Familiekring op dinsdagnamiddag 19 december om 14 uur. Pater Boni zal voorgaan in de eucharistieviering.

4.Kerststallen. Teamleden hebben mensen aangesproken om de kerststallen te plaatsen op privégronden op het grondgebied van onze parochie.

5. Kerstaffiches. In de eucharistieviering van zondag 3 december nodigde deken Roland, voorganger in de viering, de kerkgangers uit om een kerstaffiche  mee te nemen. Zo komt het Kerstgebeuren zichtbaar en uitnodigend in ons straatbeeld.

6 U zijt Wellekome. Davidsfonds schrijft ons: “U zijt wellekome is een gezellig kerstevenement voor de hele familie. De naam is een uitnodigende knipoog naar één van de oudste Vlaamse kerstliederen: Nu zijt wellekome. Samen kerstliederen zingen is een initiatief van Davidsfonds Ieper i.s.m. de parochiegemeenschap van de Capucienenkerk, het parochiaal zangkoor o.l.v. Ludo Geloen (dirigent), de directie, leerkrachten en leerlingen van de Capucienenschool en m.m.v. Pieter D’Haene (orgel), Christine Devos (hobo) en Annelies Druart (tekst). We voorzien voor iedereen een zangbundel, de toegang is gratis en je kan achteraf nog genieten van een gratis kerstlikeurtje of warme chocolademelk! Datum :dinsdag 26 december 2017 om 16u, Kapucijnenkerk
Capucienenstraat 50 8900 Ieper”.

 Terug naar editie overzicht


Editie van 20 december

Gedoopt

Robbe Boscaert, zoon van Tommy en Kathy Bartier, Spilstraat 30, 8980 Beselare.

 Wij gedenken dankbaar.

1. Met de derde leerjaren. Op dinsdag 5 december kwamen de leerkrachten Sabine Jolijt en Veronique Boval met hun leerlingen naar de kerk. De leerlingen hadden in de klas geleerd wat er allemaal in het kerkgebouw te vinden is en waartoe dit alles dient. Het was een rijke ervaring. Leerlingen konden zelfs tot  30 voorwerpen/attributen opnoemen en duiden. Men voelde heel sterk aan dat God in en door Jezus in het kerkgebouw mensen nabij komt. De heiligen die een beeld in de kerk hebben waren stille getuigen van een groeiend besef dat heilige handelingen levenskrachtig zijn. Elk attribuut had zijn eigen duiding. Proficiat aan onze leerkrachten en alle leerlingen. In grote stilte verlieten ze het kerkgebouw.

2. +13 Men stuurde  ons volgend verslag. Op vrijdag 1 december hebben we samen met de jongsten ons voorbereid op een goede kerst. We zochten de perfecte cadeautjes voor elkaar, maakten zeer mooie kerstkaartjes voor de leiding, we leerden onze nagels lakken zonder handen, stelden een kerstdiner samen en zeker niet te vergeten haalde we de kerstboom boven en versierden we het hele lokaal. Nu hopen dat onze kerst even goed verloopt als onze voorbereiding want die was alvast TOP!”We wensen onze +13 dat ze echt Kerstmis mogen vieren: Jezus in hun hart, in de beweging laten geboren worden. Leven naar de Blijde Boodschap die Jezus heeft gebracht.

3. Super vrijdag. Vrijdag 8 december, feest van  “Maria Onbevlekt Ontvangen” was een superdag. Op drie plaatsen werd er die dag met grote ijver, een kerststal opgebouwd.

* In de kerk zagen we Georges en zijn broer Johan met grote ijver de kerststal opslaan. Het was er zo stil dat men dacht dat die broers de engelen al  hoorden zingen van “Vrede op aarde”.

* Op het pleintje voor de kerk zag men de PIB-bestuursleden Paul en Alain met de stal en de beelden van Jozef en Maria sjouwen. Vakkundig zoals ieder jaar werd de kerstal opgeslagen. Deze kerststal nodigt ons uit aan de Bijbelse boodschap gehoor te geven: ‘Haast je naar Bethlehem want daar is de Redder van de wereld geboren”. Even herinneren dat de beelden van deze kerststal al jaren geleden ons geschonken werden door de PIB.

* Peter en Dirk zorgen al jaren voor de kerstal op de Dikkebusseweg. Omdat het voor P. Boni het laatste jaar is dat hij hen kan ontvangen wilden ze daar iets bijzonders van maken.  De oud-leiding van de Chiro “D’ex” werden uitgenodigd om op die vrijdagavond te verzamelen in Franciscushuyze. Met veel enthousiasme werd door de D’ex en hun kinderen de kerststal in stoet naar de Dikkebusseweg gebracht er geplaatst. Pater Boni die de tocht had meegemaakt zegende de kerststal, alle aanwezigen en allen die in het voorbijkomen zullen opkijken naar die stal. Er werd een duiding gegeven en even gebeden. Achteraf was het in Franciscushuyze een gezellig onderonsje met groot en klein bij een glaasje glühwein, een fruitsapje, een trappist van 12°, wat frietjes en bijbehorende.

4. Soep op de stoep. Tijdens het weekend van 9 en 10 december hadden we de actie “’Soep op de Stoep”. Na de eucharistieviering op zaterdag 9 december om 18 uur dronken we samen soep op het pleintje voor de kerk. We waren met velen. De zondagmorgen, sneeuw en wind,  dronken we in een diepe verbondenheid soep in de kerk. Het warme gevoel dat we hadden bij het drinken van lekkere warme soep willen we toewensen aan de kansarmen van bij ons. Dat de kansarmen in en door Welzijnszorg het warme gevoel mogen ervaren van meeleven, meevoelen en meedelen. Dankjewel Georges voor al die liters soep die je weer zo lekker hebt klaar gemaakt. Die soep roept ons op tot een warm meeleven met de kansarmen. De vrijwillige bijdrage bedroeg 250 euro.

 

We zien verlangend uit naar.

1. Kerk en Leven/Parochieblad. Onder jullie zijn er nog, misschien vergeten, die hun abonnement nog niet hernieuwd hebben. Doe het vlug. Meer info Marc en Georgette Wolters – Vandenbusshe, Ooievaarlaan  8.Tel. 057/207684 of 0477/243645. Kijk ook elders in dit blad voor meer informatie.

2. Advent.

* Intens voorbereiden. Het is nog altijd advent. Komende maandag is het Kerstmis. We willen ons gebedsleven extra verzorgen om zo in een grote ontvankelijkheid Jezus geboorte niet alleen te gedenken maar ook te beleven.

*  Weekendvieringen. Voor elke zondag van de advent werden/wordt er drie lezingen voorzien en zal er ruim plaats geschonken worden aan de drempelliturgie.

* Visueel. In ons kerkgebouw zullen we door de opstelling in de kerk: adventskrans, adventsfiguren, geholpen worden om gaandeweg sterk naar Kerstmis toe te gaan.

3. Zalig Kerstfeest. Aan jullie allen wensen we de Vrede van Kerstmis toe in al zijn volheid.

4. Kerststallen. Dank aan allen die een kerststal geplaatst hebben op het grondgebied van de parochie. In en door deze kerststallen worden we  opgeroepen om dankbaar stil te worden bij het grote geheim dat God onder ons is komen wonen in het kind van de kribbe.

5. Kerstvieringen.

* Op zondag 24 december, vooravond van Kerstmis, om 18 uur eucharistieviering – kerstviering met kerstspel en opgeluisterd door het Sint Franciscusjongerenkoor.

* Kerstdag zelf 25 december. Om 8.30 u eucharistieviering – kerstviering, opgeluisterd door ons parochiaal zangkoor.

6. U zijt Wellekome. Davidsfonds schrijft ons: “Op tweede kerstdag, dinsdag 26 december om 16.00 u., organiseert Davidsfonds Ieper in de Kapucijnenkerk (O.-L.-V.-Middelares) in Ieper opnieuw U zijt wellekome, een gezellig kerstevenement voor de hele familie. De naam is een uitnodigende knipoog naar één van de oudste Vlaamse kerstliederen: Nu zijt wellekome. Door samen kerstliederen te zingen willen we dit stukje cultureel erfgoed actief bewaren en doorgeven.

Voor dit initiatief werkt Davidsfonds Ieper samen met de parochiegemeenschap van de Capucienenkerk, het parochiaal zangkoor o.l.v. Ludo Geloen, de Capucienenschool, PIB (Parochie in Beweging) en Femma O.-L.-Vrouw. We kunnen ook rekenen op de medewerking van  Pieter D’haene (orgel), Ludo Geloen (dirigent), Peter Lacante en Frederik Leroy (eufonium en tuba) en Dirk Debuysere (tekst).  Het Iepers Kinderorkest o.l.v. Tine Devoghel fleurt deze speciale editie (10 jaar!) op!

De toegang is gratis en je kan achteraf (om 17.15u.) nog genieten van een gratis kerstlikeurtje of warme chocolademelk! De vrije bijdrage schenken we dit jaar aan de vzw Op ’t Spoor die voedselpakketten geeft aan hulpbehoevenden uit de regio Ieper.”

 Terug naar editie overzicht