Onderwijs

a) Parochieschool

 Zoals hoger reeds vermeld stonden de Zusters van ’t Geloof reeds vrij vroeg in voor kleuter- en lager onderwijs op de parochie. In die tijd waren er in het katholiek onderwijs nog geen gemengde klassen. De jongens moesten dus naar school in de stad en daarvoor dagelijks over de soms gevaarlijke verkeersaders van Dikkebusseweg of Poperingseweg en over de spoorweg. Pater Herman ging aankloppen bij de directeur van het Sint-Vincentiuscollege, E.H. Vandeputte, en kon bekomen dat er een afdeling van het college op de parochie zou worden opgericht. Hij kon rekenen op sterke medewerking van het eerste schoolhoofd Georges Van Coillie. Meester Bernard Cousyn, telg van de parochie, was er de eerste onderwijzer. Hij mocht starten in een noodlokaal (deel van de Familiekring) op 1 september 1964. Intussen kocht het college een ha grond aan in de Nachtegaallaan alwaar een verkaveling voor een nieuwe woningwijk in opbouw was. De bouw startte in 1966 en op 1 september 1967 stonden kinderen van het eerste, tweede, derde en vierde leerjaar aan te dringen om de nieuwe schoolgebouwen binnen te mogen. Later fusioneerden de beide parochiescholen tot de huidige Capucienenschool en steeg het aantal leerlingen jaar na jaar door de aangroei van de parochie. De verdere uitbouw van lokalen bleef natuurlijk niet uit.

http://www.cdi-ieper.be/capucienen/

JUBILEUMVIERING OP DE PAROCHIE OLV-MIDDELARES IEPER
 

Sedert 1958 staan de paters kapucijnen in voor het behartigen van de pastoraal op de parochie Onze-Lieve-Vrouw-Middelares te Ieper. Inderdaad in dat jaar kenden we in  Ieper de geboorte van een nieuwe parochie. De toenmalige bisschop van Brugge, Mgr De Smedt , vroeg aan de paters kapucijnen, die pal in het midden van de parochie wonen, of zij er de herderszorg over deze nieuwe parochianen op zich wilden nemen. Er kwam al heel vlug een positief antwoord op deze vraag en pater Herman Vandewalle werd er de eerste pastoor.

Pater Herman, bezat een enorme gedreven persoonlijkheid. Hij vond het maar niets dat er op zijn parochie toen alleen maar een basisschool was voor de meisjes, de Mariaschool vlak naast de kloosterkerk, inmiddels gewijd tot parochiekerk. In die tijd was het katholiek onderwijs nog niet gemengd en dus moesten de jongens dagelijks de lange oversteek maken over de spoorweg om in centrum Ieper les te kunnen volgen. Pater Herman klopte aan bij E. H. Maurice Vandeputte, directeur van het Sint-Vincentiuscollege, met de bijna dwingende vraag om op “zijn parochie”  voor een lagere school te zorgen. De directeur voelde daar wel iets voor want hij had in het achterhoofd eigenlijk nog andere plannen. Het college dat toen, en nu nog, helemaal ingesloten zat in het nabije centrum van Ieper kon moeilijk nog bij bouwen en vermits het aantal leerlingen bleef stijgen moest gezocht worden naar uitbreiding. Daarom ging het bestuur van het college over tot het aankopen van één ha grond nabij de Vijverbeek op de OLV-Middelaresparochie. Daar zou men in eerste instantie een lagere school bouwen die later geïntegreerd zou worden in een gloednieuw college.

Een paar jaar later werd directeur E.H. Vandeputte tot pastoor benoemd en de bouwplannen voor een groot nieuw college werden voorlopig opgeborgen om later nooit meer te worden boven gehaald. Met de bouwaanvang van een nieuwe lagere school op sterk aandringen van pater Herman daarentegen, werd wel begonnen.

Maar bouwen kost niet alleen geld maar ook veel tijd. Pater Herman kon niet langer wachten en hij gaf toelating om een eerste klas al op te starten in een deel van de parochiezaal “Familiekring”, een creatie destijds van pater Willibald.  De school groeide al vlug aan en in 1965 en 1966 mochten we gebruik maken van vrije lokalen in de Mariaschool. Een en ander zou als tijdelijke oplossing dienen tot in 1967  een aantal nieuw gebouwde lokalen in de Nachtegaallaan, het nieuwe terrein van het college, eindelijk konden in gebruik genomen worden.

We mogen dus gerust stellen dat dank zij de steun en stuwende kracht van de paters Kapucijnen onze school opgestart kon worden. Vandaar dat de school onder de alombekende naam “Capucienenschool”  of ook wel eens de “Capucientjes” in Ieper en omstreken veel furore maakt.

De school heeft dank zij haar gunstige ligging tussen de vele bijkomende parochiewijken kunnen rekenen op een steeds aangroeiend aantal leerlingen.

Daar de school vanuit de schoot van de paters kapucijnen zijn geboorte gekend heeft mogen we gerust stellen dat er een geest van Franciscus over de school waakt en leeft.

Al sinds de start van de school in 1964 zijn er altijd paters Kapucijnen geweest die op school in alle klassen één of meer lestijden godsdienst kwamen geven. Mede door hun Franciscaanse bezieling kon de school steeds rekenen op hun steun om te zorgen voor een christelijk geïnspireerde school. Pater Boni Van Looveren, de huidige pastoor b.v., heeft dat maar liefst 20 jaar gedaan. Vóór hem waren dat pater Jozef Crombez, pater Jos Bouwens, pater Jan Van Boxel, en pater Achiel De Pauw en na pater Boni kwam pater Kenny Brack in de klassen. Maar zelfs na het vertrek van pater Kenny laten de kapucijnen de school niet aan zijn lot over en komt pastoor pater Boni of iemand van zijn teamleden tijdens sterke momenten van het kerkelijk jaar alle kinderen in de klas bezoeken. Door de directe aanwezigheid in de klas haalden de paters kapucijnen altijd sterk de band aan met de parochie maar vooral ook met een Franciscaanse levenswijze die er voor zorgde dat alle kinderen, wie of wat ze ook zijn of kunnen, gerespecteerd werden en aanvaard werden. De band met school en parochie voelen we het sterkst aan bij de catechese voor het Heilig Vormsel maar zeker en vooral tijdens de voorbereiding van de eerste communie. Hierbij was pater kapucijnen Boni Van Looveren een van de eerste in ons bisdom om op zijn parochie de school, de ouders en de parochie samen te laten werken aan de voorbereiding op de eerste communie. Intussen zullen dat al vele honderden kinderen zijn die van deze ervaringsgerichte catechese konden profiteren.

Maar ook de evangelische zorg voor onze kinderen na de lagere school lieten de paters nooit los, en dit dank zij de pluswerking waarbij tal van jongeren na het H. Vormsel blijven bij aansluiten.

Tijdens ons jubileumfeest van 50 jaar Capucienenschool op 16 mei 2014, konden wij niet nalaten om de paters kapucijnen hier hartelijk voor te danken want het succes van onze goede school met  zijn naam en faam is zeker voor een groot deel aan hen te danken: de stichting van de school en de niet aflatende catechetische inzet voor onze kinderen op de parochie. In naam van alle Capucientjes: dank u wel.

 

(Ghislain Lacante: gewezen onderwijzer aan de Capucienenschool)

Pater Herman Vandewalle, eeste pastoor op de parochie OLV-Middelares                                                                                                  

 Capucienenschool op 1 september 1967

b) Door het opnemen van de Augustijnenstraat op de parochie, kwamen scholen en kinderdagverblijf de parochie versterken.

Dit is het geval voor het kinderdagverblijft Hummeltje voor kinderen van 0 tot 3 jaar.
Maar daarbij aansluitend is er de vrije kleuterschool en het vrij technisch instituut.

 c) Gemeenschapsonderwijs

Een aantal jaren zette het gemeenschapsonderwijs zijn deuren open voor een lagere afdeling. De gebouwen staan in de Capucienenstraat nr. 100. Thans zijn die voor de academie bestemd.

 d) Kunstonderwijs

Op onze parochie is er nu ook een afdeling van de muziekacademie, gelegen aan de Capucienenstraat 100 en een afdeling van de tekenacademie, eveneens gelegen aan de Capucienenstraat 100 en in de Poperingseweg 30.