De parochie organisatorisch

Kerkfabriek

 
Volgens de Belgische wetgeving die de overeenkomst tussen Kerk en Staat regelt, moet op iedere parochie een officieel organisme opgericht worden, kerkfabriek, genaamd, dat dient in te staan voor de materiële voorzieningen van de eredienst. De kerkfabriek heeft tot taak er voor te zorgen dat de financiële middelen voorhanden zijn nodig voor het onderhoud en het gebruik van het kerkgebouw alsook voor de onkosten zelf van de eredienst. Deze middelen betrekt zij vooreerst uit de eigen kerkelijke inkomsten: het wekelijkse stoelgeld, een vaste bijdrage van de gelden voor huwelijken en begrafenissen, de speciale omhaling ten voordele van de kerk. Deze eigen middelen zijn echter ontoereikend om in al de onkosten te voorzien. Vandaar dat door de kerkfabriek ook een beroep moet gedaan worden op aanvullende kredieten vanwege de stad.
De kerkfabriek kende in de loop van de 50-jarige geschiedenis van onze parochie een wisselende samenstelling. Door de aangroei van parochianen groeide het aantal leden van de kerkfabriek. Maar door nieuwe richtlijnen en wetten ontstond er dan weer een afslanking.

Een overzicht:

Bij de stichting van de parochie in 1958 zetelden volgende leden in de kerkfabriek (zie ook hoger vermeld).
Voorzitter: Remi De Geest – Secretaris: Albert Doom – Penningmeester: Jef Lesage – Leden: Jef Pype en Marcel Del’Haye en pastoor pater Herman.

 Op 3 april 1966 werd de samenstelling enigszins gewijzigd. Na het ontslag van de heer Remi De Geest als voorzitter, werd Albert Doom de voorzitter, Frans Gythiel de secretaris, Jef Lesage penningmeester met Jef Pype en Marcel Del’Haye als leden.

 Jef Lesage stierf plots op 4 juli 1970. Er was een grote verslagenheid op de parochie. Hij betekende zeer veel voor zijn gezin, de parochie, de vele verenigingen waarvan hij voorzitter of lid was en de politiek in de stad. Daardoor werd op 4 oktober 1970 de samenstelling van de kerkraad opnieuw gewijzigd. Albert Doom bleef voorzitter - Frans Gythiel secretaris - Jef Pype werd penningmeester, de leden Marcel Del’Haye en Guy Debruyne en pastoor pater Jan Scheerlinck.

 In 1979 zien we dan volgende samenstelling: Albert Doom, voorzitter – Frans Gythiel, secretaris, - Guy Debruyne, penningmeester, de leden Jef Pype en Marcel Del’Haeye met de pastoor pater Luc Hessel.

 De kerkfabriek heeft na het ontslag van voorzitter Albert Doom een nieuw bestuur verkozen. Albert was lid van de kerkfabriek sinds het ontstaan van de parochie in 1958. Hij werd voorzitter vanaf 3 april 1966.

 Nieuw bestuur vanaf 1 juli 1991:
Voorzitter: Guy Debruyne – secretaris: Frans Gythiel – Penningmeester: Guido Dejonghe – Leden: Jef Pype, Gaston De Prycker, Pastoor pater Boni Van Looveren

 Na 23 en een half jaar lid te zijn geweest heeft Jef Pype ontslag gevraagd en aanvaard van onze kerkfabriek.
Ook Jef was vanaf het begin lid van de kerkfabriek. Na het overlijden van Jef Lesage in juli 1970 werd Jef Pype penningmeester. Zijn zoon, Johan Pype, volgt hem op.

 Op 7 april 1996 werd volgend bestuur verkozen:
Voorzitter: Frans Gythiel – Secretaris: Johan Pype – Penningmeester: Guido Dejonghe Leden: Guy Debruyne en Gaston De Prycker – Pater Boni Van Looveren.

 Op 8 april 1997 werd Raf Verstraete tot nieuwe voorzitter van de kerkfabriek verkozen in opvolging van Frans Gythiel
De kerkfabriek kent nu volgende samenstelling:
Voozitter: Raf Verstraete – Secretaris: Johan Pype – Penningmeester: Guido Dejonghe Leden: Guy Debruyne, Frans Gythiel en pastoor pater Boni Van Looveren.

 In de loop van het jaar 1999 overschreed onze parochie de kaap van 5000 inwoners. Vooral de nieuw toegevoegde straten van de Sint-Niklaasparochie en de steeds maar verdere uitgroei van wijken, zorgden voor dit getal.
Dit bracht mee dat de kerkfabriek i.p.v. vijf nu negen leden telt. In de zitting van dinsdag 13 april 1999 werden de vier nieuwe leden aangeduid:
De twee volgende leden werden door de bisschop benoemd: Gaston De Prycker en André Vandenbruwaene. Twee andere leden door de gouverneur van West-Vlaanderen: Rosa Desmet en Christiane Bogaert.
Zij werden toegevoegd aan bovenvermeld bestuur.

 Op 4 mei 2004 trad het nieuwe decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten in werking.
Overeenkomstig artikel 5, tweede lid van het decreet van 7 mei 2004, betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten stelde Mgr. Roger Vangheluwe, bisschop van Brugge, in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan van de Rooms-Katholieke eredienst, op 16 maart 2005, de volgende personen aan als leden van de kerkraad:
De heer Guido Dejonghe – De heer Johan Pype – De heer André Vandenbruwaene – De heer Raphaël Verstraete en mevr. Rosa Desmet.
Het nieuwe decreet bepaalt dat de kerkraad maar uit 5 leden mag bestaan. Van 9 moesten we tot 5 terug komen.

 Hierbij een overzicht van de toen 4 uittredende leden:

Frans Gythiel

                        Op 03-04-66             wordt Frans Gythiel lid en meteen secretaris
                        Op 07-04-96             wordt hij voorzitter.
                        Op 08-04-97             neemt hij ontslag als voorzitter en wordt gewoon lid.
                        Op 04-04-05             neemt hij ontslag omwille van leeftijdsgrens (volgens decreet)
 

Guy Debruyne

                        Op 04-10-70 wordt Guy lid van de kerkfabriek
Op 01-07-91 wordt hij voorzitter
Op 07-04-96 wordt hij gewoon lid
Op 04-04-05  wegens terugbrengen van 9 naar 5 leden (decreet) verlaat hij de kerkfabriek

Gaston De Prycker

                        Op 05-04-81  wordt Gaston lid van de kerkfabriek
Op 07-07-96 neemt Gaston ontslag om plaats te maken voor Raphaël Verstraete, bewoner van de vorige Sint-Niklaasparochie.
Op 13-04-99 komt Gaston terug in de kerkfabriek daar de groep van 5 naar 9 leden komt (meer dan 5000 inwoners).
Op 04-04-05  komt de kerkfabriek van 9 naar 5 (nieuw decreet). Hij dient zijn kandidatuur niet meer in.

            Christiane Bogaert

                        Op 13-04-99 komt bij de uitbreiding van 5 naar 9 leden Christiane als gewoon lid in de kerkfabriek.
Op 04-04-05  bij het terugbrengen van 9 naar 5 leden (nieuw decreet) stelt ze haar kandidatuur niet meer.

 Centraal kerkbestuur:

De heer André Vandenbruwaene is lid geworden van het centrale kerkbestuur Ieper.